Untitled
שחזור מידע מכונן

עשה ואל תעשה – שחזור מידע

גם מומחי שחזור (מהנדסים ומנתחי מערכות מידע) מוגבלים ביכולת השחזור בנזקים הנובעים מניסיונות שחזור בלתי מקצועיים

כשל חומרה ואובדן נתונים עשויים לגרום לבהלה והחלטה פזיזה. אלו עלולות לגרום לנזק ואובדן נתונים לצמיתות.

הנחיות אלו עשויים לעזור לך לשמר את הנתונים.

אל תפרמט את ההתקן!

במידה וההתקן כשל, ומבקש פורמט, אל תפרמט את ההתקן. נתק אותו מהמערכת והבא אותו לחברה מקצועית לשחזור מידע.

אל תקפיא את ההתקן!

הכנסת דיסק למקרר או מקפיא תגרום ליצירת לחות על הלוחות הפנימיים ולהרוס לחלוטין את הרכיבים בהתקן.

שחזור בזול עולה ביותר!

אנא, אל תנסו לשחזר את הדיסק במעבדות לא מקצועיות או ע”י טכנאי מחשבים ללא ציוד מתאים. שחזור מידע הוא לא עניין זול ובמקרה הטוב עולה כמה מאות שקלים עד כמה אלפים. לאחר התעסקות לא מקצועית הסיכוי לשחזור יקטן – המחיר והזמן העבודה יגדל!

אל תבצע עדכון קושחה!

ביצוע העדכון יכול לגרום לנזק לוגי בלתי הפיך וכך להגדיל את זמן השחזור ומחירו.

אל תכתבו מידע חדש להתקן שממנו נמחק המידע הרלוונטי!

כתיבת מידע חדש עלולה “לדרוס” את המידע המחוק ובכך להנמיך משמעותית את הסיכוי השחזור.

אם המידע שלכם חשוב, אל תנסו לבד – צרו קשר עם מומחה לשחזור מידע!